Instrukcja instalacji w terenie Cadet Autodrive 1800

Instrukcja instalacji w terenie Cadet Autodrive 1800 jest przydatna dla osób, które chcą zainstalować układ napędowy Cadet w swoim samochodzie. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje o wszystkich komponentach systemu, w tym sterownikach, czujnikach i innych elementach, które muszą zostać zainstalowane. Instrukcja zawiera również szczegółowe informacje na temat sposobu podłączenia i ustawienia systemu, aby działał prawidłowo. Instrukcja może również zawierać informacje dotyczące serwisowania i konserwacji układu, aby zapewnić jego długą żywotność. Instrukcja instalacji w terenie Cadet Autodrive 1800 służy do zapewnienia użytkownikom, że będą mogli zainstalować układ napędowy Cadet w swoim samochodzie bezpiecznie i poprawnie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji w terenie Cadet Autodrive 1800

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Instalacjaprogramu

Instalacj�oprogramowania przeprowadzamy uruchamiaj�c plik
setup. exe znajduj�cy si� na p�ycie, w katalogu Carwert.

Mo�na to wykona� zpoziomu programu Explorator Windows, otwieraj�c w lewym oknie nap�d CD, w prawymkatalog Carwert i klikaj�c w prawym oknie dwa razy na plik setup. exe.

Inny spos�b instalacjito naci�ni�cie na przycisk START, wybranie z menu opcji Uruchom i w wy�wietlonym oknie:


wpisanie �cie�ki dost�pu � np. D:\Carwert\setup. exe, gdzie D jest oznaczeniemnap�du CD, zale�nym od indywidualnej konfiguracji komputera u�ytkownika.

W czasie instalacjinale�y post�powa� zgodnie z poleceniami instalatora pojawiaj�cymi si� naekranie.

Kolejno wy�wietlaneb�d� nast�puj�ce okna:

1. Okno wyboru j�zyka instalacji

W oknie tym domy�lnie ustawiony jest j�zyk polski i taki powinien by� okre�lonydo dalszej instalacji.
Okno to przechodzimy klikaj�c przycisk OK.

2. Oknopowitania

3. Okno z informacj� oprogramach koliduj�cych z instalowan� aplikacj�.

Je�eli na komputerzeu�ytkownika zainstalowany jest kt�ry� z wymienionych tu produkt�w, instalacjaprogramu Carwert mo�e spowodowa� ich wadliwe dzia�anie.

4.

Klikn�� na przycisk TAK

by zaakceptowa� licencj�

i przej�� dalej.

 

Okno z informacj� olicencji programu

5. Okno informacyjne

Klikn�� przycisk Dalej

aby kontynuowa�instalacj�

6. Okno z wyborem odpowiedniego rodzaju instalacji

Je�li zamierzamy przeprowadzi� instalacj� jednostanowiskow�, nale�y wybra�opcj� �Instalacja jednostanowiskowa (serwerowa)�. W tym przypadku funkcj�serwera pe�ni� b�dzie komputer lokalny � oprogramowanie i baz� instalujemy natwardym dysku tego komputera.

Je�li zamierzamyprzeprowadzi� instalacj� sieciow�, nale�y zawsze najpierw zainstalowa� programna ko�c�wce, kt�ra s�u�y� b�dzie jako serwer. Na ko�c�wce tej w powy�szym okniewybieramy opcj� - �Instalacja jednostanowiskowa (serwerowa)� - na komputerze zostaniezainstalowana aplikacja oraz baza danych.

Po zainstalowaniuoprogramowania na ko�c�wce serwerowej, instalacj� przeprowadzamy dla innych ko�c�wek,wybieraj�c dla nich w powy�szym oknie opcj� � Instalacja na stacji roboczej�.

7. Docelowy folderinstalacji programu (domy�lne ustawienie: C:\Eurotax\Carwert)

W oknie tym wskazujemy,gdzie powinno zosta� zainstalowanie oprogramowanie.

8. Okno lokalizacjibazy danych

W oknie tym okre�lamy, gdzie ma zosta� zainstalowana baza danych u�ytkownik�w �baza, w kt�rej zapisywane s� wyceny, kosztorysy itd.

Je�li przeprowadzamyinstalacj� sieciow�, baz� t� instalujemy na wybranym serwerze i dost�p do niejb�d� mieli wszyscy u�ytkownicy pracuj�cy w firmie z aplikacj� Carwert.
Lokalizacja bazy danych jest inna dla instalacji na serwerze i inna dlainstalacji na stacji roboczej:

A) Instalacja naserwerze.
Baza danych instalowana jest na twardym dysku, domy�lnie w tym samym miejscu,gdzie aplikacja: C:\Eurotax\Carwert\Data.
Konieczne jest, aby wszyscy u�ytkownicy, kt�rzy b�d� pracowa� na aplikacji,mieli okre�lone prawa dost�pu do tego folderu na serwerze: Odczyt, Zapis,Kasowanie, Zmiana, Tworzenie.

B) Instalacja na stacjiroboczej.
Okno w tym przypadku wygl�da nieco inaczej:


Baza danych nie jest instalowana na twardym dysku, lecz nale�y wskaza� miejsce,gdzie zosta�a ona zainstalowana na serwerze. Domy�lnie jest to �cie�ka:Z:\Eurotax\Carwert\Data. Je�eli nie jest ona miejscem, w kt�rym znajduje si�baza, nale�y nacisn�� przycisk �Przegl�daj� i wskaza� w�a�ciw� �cie�k�.

9. Okno wyborudotycz�cego instalacji modu�u kalkulacji napraw

W oknie tym nale�ywybra�, czy wraz z aplikacj� zainstalowany ma zosta� modu� kalkulacji napraw.
Je�eli wybierzemy �NIE�, zawsze b�dzie mo�liwo�� p�niejszego doinstalowaniatego modu�u � poprzez ponowne w�o�enie do stacji p�yty instalacyjnej iuruchomienie pliku setup.
Je�eli wybierzemy �TAK�, mamy z kolei zawsze mo�liwo�� odinstalowania tegomodu�u bez odinstalowywania aplikacji � wykonuje si� to r�wnie� przez ponownew�o�enie do stacji p�yty instalacyjnej i uruchomienie pliku setup.

10. Okno wyboru miejsca skr�tu do programu w menuSTART

Podczas instalacji utworzony zostanie skr�t do programu w menu START oraz ikonana pulpicie systemu operacyjnego Windows �za jej pomoc� najpro�ciej b�dzie uruchomi� oprogramowanie.
Zaleca si� pozostawienie domy�lnych ustawie� instalatora.

Po klikni�ciu przycisku �Dalej� program rozpoczyna instalacj�.

11. Okno zako�czenia instalacji
Po zako�czeniu procesu instalacji wy�wietlone zostanie okno:

Po naci�ni�ciuprzycisku �Zako�cz�, program mo�e za��da� ponownego uruchomienia komputera. Poprzeprowadzeniu tej operacji aplikacja Carwert gotowa jest do pracy.

12. Aktualizacja danych(update) uruchamia si� r�wnie� poprzez setup.

Pierwszym zagadnieniem, przed którym staje użytkownik programu, jest instalacja i podstawowa konfiguracja programu. W tej części samouczka zostaną objaśnione etapy konfiguracji, z którymi użytkownik zetknie się podczas pierwszego uruchomienia programu.

Cele:

 • przeprowadzenie przez proces instalacji lokalnej,
 • konfiguracja stanowiska pracy z uprawnieniami administratora.

Wymagania:

 • stanowisko komputerowe spełniające wymagania techniczne.

Instalacja

W tym kroku: Prześledzimy proces instalacji lokalnej.

 InformacjaSamouczek dla początkujących opisuje instalację programu w opcji lokalnej.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych rodzajach instalacji

Rodzaj instalacjiOpis
LokalnaSerwer bazy danych oraz aplikacje systemu RAKSSQL pracują na tym samym komputerze. Program instalacyjny dokona instalacji składników systemu RAKSSQL oraz serwera bazy danych Firebird. Ten typ instalacji jest zalecany do jednostanowiskowej pracy systemu RAKSSQL. SieciowaSerwer bazy danych oraz aplikacje systemu RAKSSQL pracują na różnych komputerach pracujących w jednej sieci komputerowej. Program instalacyjny dokona instalacji składników systemu RAKSSQL. Opcjonalnie zainstalowany zostanie także serwer bazy danych Firebird (opcja do wyboru w dolnej części okna). Ten typ instalacji jest zalecany do sieciowej pracy systemu RAKSSQL jeżeli dany komputer ma spełniać funkcję serwera i jednocześnie ma być na nim stanowiska do pracy na programie lub dla komputera, na którym będzie tylko stanowisko pracy, a serwer będzie na innym komputerze. Tylko serwer FirebirdSerwer bazy danych zostaje zainstalowany na dedykowanym komputerze. Ten typ instalacji należy wybrać, jeżeli dany komputer ma spełniać funkcję serwera i jednocześnie nie ma być na nim stanowiska do pracy na programie.

Aby rozpocząć instalację:

 1. Włóż płytę z programem do napędu. Program instalacyjny powinien uruchomić się automatycznie. Jeśli posiadasz program instalacyjny na innym nośniku, znajdź i otwórz plik o nazwie rakssql-instalator. exe. Na ekranie pojawi się okno powitalne. Aby kontynuować instalację, kliknij .
 2. Kolejne okno zawiera Warunki licencji systemu RAKSSQL. Zapoznaj się z nimi i po zaznaczeniu opcji Akceptuję warunki umowy licencyjnej kliknij
 1. Kolejny ekran daje możliwość wyboru rodzaju instalacji. Omawiamy instalację lokalną, dlatego zostaw zaznaczoną opcję instalacji lokalnej i kliknij
 2. W następnym oknie należy wybrać, czy serwer ma być zainstalowany w wersji 32 czy 64 bitowej. Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji kliknij

Wskazówka: Jeśli nie wiesz jaki system jest zainstalowany na Twoim komputerze, kliknij prawym przyciskiem myszy w ikonę Komputer na Pulpicie i z rozwijanego menu wybierz Właściwości. Pojawi się okno zawierające informacje o systemie. W sekcji System znajduje się pozycja Typ systemu, gdzie znajdziesz informację dotyczącą rodzaju systemu.

 1. Następne okno zawiera informacje na temat lokalizacji poszczególnych składników programu RAKSSQL. Kliknij

Uwaga: Zalecana jest ostrożność przy zmianie domyślnej lokalizacji elementów systemu RAKSSQL, serwera bazy danych Firebird lub lokalizacji baz danych systemu. Informacje o położeniu tych elementów są niezbędne przykładowo przy archiwizacji danych.

 1. Kolejne okno umożliwia wybór skrótów i dostępności tych skrótów dla innych użytkowników danego komputera. Zostaw wszystko w opcjach domyślnych (chyba, że masz własne preferencje) i kliknij , aby przejść do ostatniego okna.
 2. Instalator informuje, że zebrał już wszystkie niezbędne dane to przeprowadzenia instalacji i prosi o potwierdzenie. png" alt=""/>, aby rozpocząć instalację.
 3. Instalacja programu może potrwać kilka minut. Po zakończeniu pojawi się ekran końcowy z informacją, że instalacja została przeprowadzona pomyślnie. Jeśli chcesz od razu uruchomić program, zostaw zaznaczoną opcję Uruchom RAKSSQL i kliknij

Instrukcja instalacji w terenie Cadet Autodrive 1800

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji w terenie Cadet Autodrive 1800

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji w terenie Cadet Autodrive 1800