Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Aeg Du 3150

Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Aeg Du 3150 jest ważnym narzędziem dla użytkowników. Instrukcja obsługi pomoże użytkownikom w używaniu urządzenia, w tym w odpowiednim ustawieniu i używaniu funkcji, takich jak temperatura, czas i inne. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa w Instrukcji obsługi Aeg Du 3150 są szczególnie ważne. Informacje te obejmują bezpieczne używanie, instalację, czyszczenie, przechowywanie i naprawę urządzenia, a także informacje dotyczące zgodności i aktualizacji oprogramowania. Użytkownicy powinni przestrzegać wszystkich wskazówek w celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia i zapewnienia bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Aeg Du 3150

INFORMACJE

DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i bezawaryjnej pracy urządzenia przed in-

stalacją i pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, zwracając

szczególną uwagę na wskazówki oraz ostrzeżenia. Wszyscy użytkownicy urządzenia po-

winni poznać zasady jego bezpiecznej obsługi. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek i

wypadków. Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi przez cały czas używania urządzenia

oraz przekazanie jej kolejnemu użytkownikowi w razie odstąpienia lub sprzedaży urządze-

nia.

W celu uniknięcia szkód na zdrowiu i życiu osób oraz szkód materialnych należy przestrze-

gać środków ostrożności podanych w niniejszej instrukcji obsługi, gdyż producent nie jest

odpowiedzialny za szkody spowodowane wskutek ich nieprzestrzegania.

Bezpieczeństwo dzieci i osób upośledzonych

• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ogra-

niczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nieposiada-

jące wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że będą one

nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez

osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

• Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko

uduszenia.

• W przypadku utylizacji urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, odciąć przewód za-

silający (jak najbliżej urządzenia) i odkręcić drzwi, aby uchronić bawiące się dzieci przed

porażeniem prądem lub przed zamknięciem się w środku urządzenia.

• Jeśli to urządzenie zawierające magnetyczne uszczelnienie drzwi ma zastąpić urządze-

nie z blokadą sprężynową (ryglem) w drzwiach lub w pokrywie, przed oddaniem starego

urządzenia do utylizacji należy usunąć blokadę. Zapobiegnie to przypadkowemu uwięzie-

niu dziecka.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

UWAGA!

Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych.

• Urządzenie jest przeznaczone do przechowywania żywności i/lub napojów w zwykłych

warunkach domowych, tak jak to opisano w niniejszej instrukcji obsługi.

• Do przyśpieszenia procesu rozmrażania nie wolno używać urządzeń mechanicznych ani

żadnych innych sztucznych metod.

• Nie należy stosować innych urządzeń elektrycznych (np. maszynek do lodów) wewnątrz

urządzeń chłodniczych, o ile nie zostały one dopuszczone do tego celu przez producen-

ta.

• Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu chłodniczego.
• W układzie chłodniczym urządzenia znajduje się czynnik chłodniczy izobutan (R600a),

który jest ekologicznym gazem naturalnym (jednak jest łatwopalny).

32

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Język polski

35

Instrukcje obsługi

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję,
że jego użytkowanie będzie ze sobą niosło wiele korzyści.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są
specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazó-
wek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na
potencjalne ryzyka obrażeń.

UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub
innych przedmiotów.

WSKAZÓWKA:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą
gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również karto-
nem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie
innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.
• Urządzenie chronić należy przed deszczem i wilgocią,

aby zapobiec groźbie pożaru lub porażeniu prądem. Nie
należy go więc używać w pobliżu wody, a więc przykłado-
wo w pobliżu wanny, basenu lub w zawilgoconej piwnicy.

• Urządzenia nie należy używać w bardzo gorących, zim-

nych, zakurzonych ani wilgotnych miejscach.

• Z urządzenia należy korzystać wyłącznie do celów prywat-

nych i zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenie to nie jest
przeznaczone do użytku komercyjnego.

• Kabel zasilający nie powinien być poskręcany, przytrza-

śnięty ani nie powinien stykać się ze źródłami ciepła.

• Poprowadzenie kabla zasilającego nie powinno grozić

potknięciem.

• Wtyczki zasilającej ani kabla nie należy nigdy dotykać

mokrymi rękoma.

• Urządzenie należy podłączyć tylko i wyłącznie do przepi-

sowo zamontowanego gniazdka. Proszę zwrócić uwagę
na to, żeby podane napięcie zgadzało się z napięciem w
gniazdku.

• Kabel zasilający musi być zawsze łatwo dostępny.
• Baterie należy zawsze wkładać w odpowiedni sposób.
• Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych przedmiota-

mi, takimi jak gazety, obrusy, firanki itp.

• Urządzenia nie należy wystawiać na działanie kapiącej

ani rozchlapującej się wody, a także nie należy na nim
stawiać naczyń wypełnionych płynami, takich jak wazony z
kwiatami.

• Na urządzeniu nie należy stawiać źródeł otwartego ognia,

takich jak zapalone świeczki.

• Nigdy nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Niefa-

chowo przeprowadzone naprawy mogą być groźne w
skutkach dla użytkownika. Przy uszkodzeniu urządzenia, w
szczególności kabla sieciowego, urządzenie nie może być
używane dopóki nie zostanie naprawione przez osobę z
wymaganymi uprawnieniami. Przewód zasilający należy
regularnie sprawdzać, czy nie jest uszkodzony.

• W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu

lecz skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszko-
dzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w
specjalnym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifiko-
waną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

• Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane,

należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka lub wyjąć baterie.

Poniższe symbole mogą znajdować się na urządzeniu i mają
zwracać Państwa uwagę na:

Symbol błyskawicy ma zwrócić uwagę
użytkownika na znajdujące się we wnętrzu
urządzenia części, które są pod niebezpiecz-
nie wysokim napięciem.
Symbol z wykrzyknikiem ma zwrócić uwagę
użytkownika na znajdujące się w załączonych
dokumentach ważne wskazówki związane z
obsługą i konserwacją urządzenia.

Dzieci i osoby niepełnosprawne
• Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobod-

nie dostępnych części opakowania (torby plastikowe,
kartony, styropian itp. ).

OSTRZEŻENIE!

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią.

Niebezpieczeń-

stwo uduszenia!

• To urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym

dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, moto-
rycznych lub umysłowych lub nie posiadające niezbędne-
go doświadczenia i/lub wiedzy. Użytkowanie urządzenia
przez takie osoby jest możliwe wyłącznie pod nadzorem
opiekuna lub po otrzymaniu wskazówek dotyczących
używania urządzenia.

• Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

Przegląd elementów obsługi

1 Pokrętło VOLUME (głośność)
2 Przycisk FUN. (funkcja)
3 Przycisk POWER (Wł/Czuwanie)
4 Przycisk MODE
5 Przycisk SET
6 Płytka montażowa
7 Przycisk SNZ/SLP (Timer drzemki/uśpienia)

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Aeg Du 3150

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Aeg Du 3150

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Aeg Du 3150