Przeglądy i instrukcje instalacji Craftsman 315 212040

Przeglądy i instrukcji instalacji Craftsman 315 212040 są ważnymi częściami używania sprzętu Craftsman. Przegląd powinien być wykonany w celu wykrycia potencjalnych problemów i naprawy drobnych uszkodzeń. Instrukcja instalacji Craftsman 315 212040 jest bardzo ważna, ponieważ zawiera istotne informacje dotyczące poprawnego montażu sprzętu i użytkowania go zgodnie z jego przeznaczeniem. Przeglądy i instrukcje instalacji Craftsman 315 212040 powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych techników. Po wykonaniu przeglądu i instalacji sprzęt powinien działać prawidłowo i zapewniać maksymalne bezpieczeństwo użytkownikom.

Ostatnia aktualizacja: Przeglądy i instrukcje instalacji Craftsman 315 212040

9 Przeglądy i konserwacja9 Przeglądy i konserwacja9. 1 Informacje dotyczące konserwacjiWarunkiem trwałości, bezpieczeństwa i niezawodnościpracy oraz długiej żywotności zasobnika jest corocznyprzegląd/konserwacja przeprowadzane przez wykwalifikowanegoi autoryzowanego instalatora. d Niebezpieczeństwo! Prace przeglądowe, konserwacyjne i naprawczemogą być wykonywane tylkoprzez autoryzowanego instalatora. Zaniedbywanie przeglądów / konserwacjimoże prowadzić do szkód materialnych iobrażeń ciała. Aby zapewnić wszystkie funkcje pompy ciepła marki <strong>Vaillant</strong>i nie modyfikować dopuszczonej wersji wykonaniaurządzenia, przy pracach przeglądowo-konserwacyjnychwolno używać wyłącznie oryginalnych części zamiennychmarki <strong>Vaillant</strong>! Listę potrzebnych części zamiennych zawierają aktualnekatalogi części zamiennych. Szczegółowe informacje można uzyskać we wszystkichfabrycznych punktach serwisowych firmy <strong>Vaillant</strong>. 9. 2 Prace konserwacyjnee Niebezpieczeństwo! Niebezpieczeństwo dla życia w wynikuporażenia prądem elektrycznym na częściachpod napięciem! Przed przystąpieniemdo prac przy pompie ciepła należyprzerwać zasilanie elektryczne (bezpiecznik)i zabezpieczyć przed ponownymwłączeniem! 9. 3 Prace konserwacyjneW regularnych odstępach czasu (niezależnie od warunkówśrodowiska otaczającego, np., średniej temperaturyna zewnątrz, stopnia zapylenia, wilgotności powietrzaitp. ) niezbędnym jest przeprowadzenie następującychprac konserwacyjnych:– Ok. 1 x rocznie sprawdzić szczelność układu doprowadzaniapowietrza i ewent. usunąć zanieczyszczenia. – Sprawdzić stopień zanieczyszczenia parownika (kontrolawzrokowa). – Sprawdzić drożność odpływu kondensatu i ewent. usunąćzanieczyszczenia. 3. 1 Sprawdzić doprowadzenie powietrza• Ok 1 x rocznie sprawdzić szczelność układu doprowadzaniapowietrza (kanały powietrzne i część górnaokładziny urządzenia) najlepiej przy temperaturze nazewnątrz stanowiącej >10 °C (wyczuwalny ciąg powietrznyalbo są widoczne ślady kondensatu). Sprawdzić też parownik (lamelowy wymiennik ciepła ztyłu urządzenia, por. rys. 2. 4 poz. 1). • Otworzyć otwór rewizyjny kanału powietrznego isprawdzić, czy na lamelach parownika nie występująsilne zabrudzenia i osady. h Wskazówka! Ze względu na wahania temperatury zewnętrzneji wilgotność powietrza oszronieniei oblodzenie wymiennika ciepłajest normalnym zjawiskiem. Pompa ciepłauruchamia automatycznie odmrażanie. W przypadku silnych osadów należy wyczyścić parownik, aby uniknąć trwałego oszronienia zimą, gdyż w przeciwnymrazie funkcja automatycznego odmrażania nie będzieskuteczna. Oprócz tego zanieczyszczenia obniżajązdolność pompy ciepła do pobierania ciepła z otoczenia, powodując mniejszą wydajność pompy. 2 Oczyszczanie parownikaPrzed czyszczeniem parownika zaleca się demontaż adapterakanału wlotu powietrza. a Uwaga! Niebezpieczeństwo uszkodzenia. Podczas demontażu i montażu częścinależy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzićuszczelek. • Wykręcić osiem śrub na narożnikach i usunąć klamryna adapterze kanału wlotu powietrza. • Zdemontować adapter kanału wlotu powietrza. • Zdjąć górną boczną część pompy ciepła (patrz rozdz. 4. 9), aby zapewnić swobodę ruchów podczas czyszczenia. 60<strong>Instrukcja</strong> instalacji <strong>geoTHERM</strong> <strong>VWL</strong> 0020055741_01

Przeglądy i konserwacja 9Usuwanie usterek i diagnoza 10a Uwaga! Niebezpieczeństwo uszkodzenia. Podczas czyszczenia uważać, aby nieuszkodzić lamel. • Wymiennik ciepła czyścić specjalnymi szczotkami iwodą. • Dokładnie przepłukać wodą lamelowy wymiennik ciepła, aby usunąć resztki brudu. • Oczyścić kondensatową miskę zbiorczą, znajdującą siępod parownikiem. 3 Oczyścić odpływ kondensatu• Otworzyć pompę ciepła zgodnie z opisem w rozdz. • Wilgotną ściereczką wyczyścić obie dolne płyty. • Odłączyć oba końce węża od króćca węża odpływowegokondensatu i króćca węża przelewowego kondensatui wyczyścić oba króćce. • Sprawdzić drożność obu węży odpływowych. W raziepotrzeby wyczyścić lub wymienić. • Ponownie połączyć węże odpływowe z króćcami. • Sprawdzić, czy syfon węża odpływowego kondensatunapełniony jest wodą, aby pompa ciepła nie zasysałapowietrza. 4 Praca próbna i ponowne uruchomienie• Zamontować części obudowy pompy ciepła zgodnie zopisem z rozdz. 6. 11. • Zamontować elementy kanału powietrznego zgodnie zopisem w instrukcji. Zwrócić szczególną uwagę na prawidłowymontaż uszczelek! d Niebezpieczeństwo! Niebezpieczeństwo skaleczenia! Pompa ciepła może być uruchomiona dopieropo zamontowaniu wszystkich częściobudowy. • Uruchomić pompę ciepła. • Sprawdzić prawidłowe działanie pompy ciepła. 10 Usuwanie usterek i diagnozad Niebezpieczeństwo! Usuwanie usterek i diagnoza mogą zostaćprzeprowadzone tylko przez autoryzowanego, wykwalifikowanego instalatora. e Niebezpieczeństwo! Niebezpieczeństwo dla życia w wynikuporażenia prądem elektrycznym na częściachpod napięciem! Przed przystąpieniemdo prac przy pompie ciepła należyprzerwać zasilanie elektryczne (bezpiecznik)i zabezpieczyć przed ponownymwłączeniem. 10. 1 Komunikaty awaryjne na regulatorzeKomunikaty awaryjne wyświetlają się po upływie około20 sekund po faktycznym wystąpieniu błędu, a następniesą zapisywane w pamięci regulatora (błąd musi byćobecny dłużej niż około 3 minuty). Pamięć usterekmożna wywołać w menu I1. Po pojawieniu się usterkimożna ją wyświetlić poprzez jednokrotne obrócenie naekranie graficznym lewego pokrętła 1 x w lewo. Historia usterekNumer usterki >1Kod usterki 4116. 02. 08 07:18błądCzujnik T3 źródła ciepłaRys 10. 1 Komunikat awaryjny w pamięci usterek menu I1Regulacja <strong>geoTHERM</strong> rozpoznaje trzy różne rodzajeusterek:– Usterki komponentów podłączonych przez złączeeBUS. – Wyłączenie tymczasowePompa ciepła pozostaje uruchomiona. Usterka jest wyświetlanai znika automatycznie po usunięciu przyczynyzakłócenia. – Wyłączenie awaryjnePompa ciepła jest wyłączana. Po usunięciu przyczynyawarii pompę można uruchomić ponownie tylko pozresetowaniu usterki (patrz menu I 1). – Dodatkowo w urządzeniu/instalacji mogą pojawić sięPozostałe usterki/zakłócenia. I1<strong>Instrukcja</strong> instalacji <strong>geoTHERM</strong> <strong>VWL</strong> 0020055741_0161

 • Page 4 and 5:

  1 Informacje dotyczące instrukcjih

 • Page 6:

  2 Opis zdalnego sterownika2. 2 Zasad

 • Page 9: Opis zdalnego sterownika 2Wskazówk
 • Page 14 and 15: 4 Montaż i instalowaniegrzewczego
 • Page 16 and 17: 4 Montaż i instalowaniea Uwaga! Ryz
 • Page 18 and 19: 4 Montaż i instalowanie5 Napełnia
 • Page 20 and 21: DCF OT AF6 Instalacja elektryczna6.
 • Page 22 and 23: 6 Instalacja elektryczna6. 2 Zasil
 • Page 24 and 25: 6 Instalacja elektryczna6. 5 Płytka
 • Page 26 and 27: 6 Instalacja elektryczna6. 2 Ogrze
 • Page 28 and 29: 6 Instalacja elektryczna6. 4 Ogrze
 • Page 30 and 31: 6 Instalacja elektryczna6. 7 Podłą
 • Page 32 and 33: 6 Instalacja elektryczna• Ściąg
 • Page 34 and 35: 7 Uruchamianie7. 2 Widok ekranówM
 • Page 36 and 37: 8 Regulator8 RegulatorAby ekonomicz
 • Page 38 and 39: 8 RegulatorPrzy starcie funkcji zap
 • Page 40 and 41: 8 Regulator8. 5 Wykres przebiegu pra
 • Page 42 and 43: 8 RegulatorDiagnozaD1Obieg chłodz
 • Page 44 and 45: 8 RegulatorWyświetlany ekranPn 21.
 • Page 46 and 47: 8 RegulatorWyświetlany ekranCiepł
 • Page 48 and 49: 8 Regulator8. 8 Ekrany na poziomie k
 • Page 50 and 51: 8 RegulatorWyświetlany ekranDogrze
 • Page 52 and 53: 8 RegulatorWyświetlany ekranDiagno
 • Page 54 and 55: 8 RegulatorWyświetlany ekranAsyste
 • Page 56 and 57: 8 Regulator8. 9 Funkcje specjalneWyb
 • Page 58 and 59: 8 Regulator8. 10 Parametry ustawiane
 • Page 62 and 63: 10 Usuwanie usterek i diagnoza10. 2
 • Page 64 and 65: 10 Usuwanie usterek i diagnoza10. 5
 • Page 66 and 67: 10 Usuwanie usterek i diagnozaTekst
 • Page 68 and 69: 13 Dane techniczne13 Dane techniczn
 • Page 70 and 71: 15 Referencje15 ReferencjeDla insta
 • Page 72 and 73: 15 ReferencjeInformacje dotyczące
 • Page 74 and 75: ZałącznikCzujnik temperatury zewn
 • Page 76: ZałącznikSchemat połączeń elek
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

OPERATOR’s MANUAL
MANUAL DEL OPERADOR
19. 2 VOLT cHAIN sAW
MOTOsIERRA DE 19, 2 V
Model No.
315. 341300
Número de modelo
315. 341300
WARNING: To reduce the risk
of injury, the user must read and
understand the operator’s manual
before using this product.
ADVERTENcIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, el usuario debe leer
y comprender el manual del operador
antes de usar este producto.
Customer Help Line: 1-800-932-3188
Teléfono de atención al consumidor: 1-800-932-3188
Sears, Roebuck and Co.

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
TABLE OF cONTENTs / ÍNDIcE DE cONTENIDO ENGLIsH EsPAñOL  Warranty...................................................................... 2  Garantía...................................................................... 2  Introduction................................................................. 2  Introducción................................................................ 2  General Safety Rules.............................................. 3-5  Reglas de seguridad generales........
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
REgLAS DE SEgURIDAD gENERALES ADVERTENCIA: No intente utilizar esta unidad y para reducir el riesgo de lesiones. Siga las sin haber leído detenidamente y comprendido instrucciones para la lubricación y el cambio completamente todas las instrucciones, información de accesorios. Inspeccione periódicamente el de seguridad, etc. incluidas en este manual. cable del cargador de la pila, y si está dañado, El incumplimiento de lo anterior puede causar permita que lo cambien o lo reparen en un
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
REgLAS DE SEgURIDAD gENERALES material. Póngase calzado antideslizante. • Asegúrese de que no haya obstrucciones en Póngase guantes antideslizantes para trabajo el área donde esté cortando. No permita que pesado con el fin de mejorar la sujeción de la la punta de la barra guía entre en contacto unidad, y para protegerse las manos. No se con ningún tronco, rama, cerca, o cualquier ponga joyas, pantalones cortos o sandalias, otra obstrucción a la que le pueda pegar al ni ande descalzo
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
REgLAS DE SEgURIDAD gENERALES n Nunca comience a cortar hasta que tenga ExPLICACIóN DE LOS DISPOSITIVOS DE despejada el área de trabajo, una postura SEgURIDAD DE LA mOTOSIERRA firme y una trayectoria de retirada planeada CADENA DE SIERRA DE CONTRAg OLPE de la caída del árbol. Un área de trabajo mal mODERADO despejada es causa frecuente de lesiones. Los dientes limpiadores (calibres de profundidad) n No exponga la motosierra a la lluvia. situados delante de cada diente de corte pueden n N
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
REgLAS DE SEgURIDAD ESPECífICAS ha sido dañado(a) de alguna manera. Las pilas SEgURIDAD EN EL USO DEL PAQUETE DE dañadas pueden sufrir explosiones. Deseche de PILAS inmediato toda pila que haya sufrido una caída n Las herramientas de pilas no necesitan conec- o cualquier daño. tarse a una toma de corriente; por lo tanto, n Las baterías pueden explotar en presencia de siempre están en condiciones de funcionamien- una fuente de inflamación, como una luz guía. to. Esté consciente de los posi
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
glosario de Términos Barra guía Embrague Es una estructura sólida con un riel, la cual sirve Es un mecanismo para conectar y desconectar el para sostener y guiar la cadena de la sierra. mecanismo impulsado del mecanismo impulsor. Barra guía de contragolpe reducido freno de la cadena Es una barra guía la cual se ha demostrado que Es un dispositivo empleado para detener la reduce el contragolpe de manera notable. motosierra. Cabezal motor de la motosierra Interruptor Es la motosierra sin la cade
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
SímBOLOS Las siguientes palabras de señalización y sus significados tienen el objeto de explicar los niveles de riesgo relacionados con este producto. SímBOLO SEÑAL SIgNIfICADO Indica una situación peligrosa inminente, la cual, si no se evita, PELIgRO: causará la muerte o lesiones serias. Indica una situación peligrosa posible, la cual, si no se evita, podría ADVERTENCIA: causar la muerte o lesiones serias. Indica una situación peligrosa posible, la cual, si no se evita, podría PRECAUCIóN:
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
SímBOLOS Póngase calzado de Cuando utilice este equipo póngase zapatos de seguridad seguridad antideslizantes. Mantenga alejadas a Mantenga a todos los circunstantes y animales a una las personas presentes distancia mínima de 15 metros (50 pies). Vierta el aceite para la barra y la cadena en el tanque Indicador de aceite correspondiente. Do not use any other fluids. Este producto contiene baterías de níquel-cadmio o iones de litio. Es posible que algunas leyes municipales, estatales o feder
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
ARmADO DESEmPAQUETADO LISTA DE EmPAQUETADO Embarcamos este producto completamente Motosierra con carter de la chaîne armado. Llave de tuercas n Extraiga cuidadosamente de la caja el producto Manual del operador y los accesorios. Asegúrese de que estén Paquete de baterías presentes todos los artículos enumerados en la lista de empaquetado. Cargador ADVERTENCIA: No utilice este producto si ADVERTENCIA: Si falta o está dañada alguna alguna pieza incluida en lista de contenido pieza, no utilic
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
fUNCIONAmIENTO Para ver las instrucciones de carga completas, SISTEmA DE LUBRICACIóN DE LA consulte los manuales del operador del paquete de CADENA baterías Craftsman y los modelos de cargador. Vea la figura 6. n Use aceite Craftsman para barra y cadena. Está PARA DESmONTAR Y mONTAR EL formulado para desempeñarse en una amplia PAQUETE DE BATERíAS gama de temperaturas sin requerir diluirse. Vea la figura 5. NOTA: No use aceite sucio, usado o contaminado de ninguna forma. Puede dañarse A
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
fUNCIONAmIENTO n Al soltar el gatillo, el botón de seguro del gatillo POSTURA CORRECTA PARA EL CORTE regresa automáticamente a la posición de Vea la figura 11. inmovilización de este último. n El peso debe quedar distribuido de forma Esta motosierra inalámbrica no está diseñada para equilibrada con ambos pies en suelo firme. cortar árboles de diámetro superior a 127 mm (5 n Mantenga el brazo izquierdo con el codo rígido pulg. ). en posición de “brazo recto” para poder tolerar Esta sierra ina
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
fUNCIONAmIENTO y animales a una distancia segura del área ADVERTENCIA: Si el árbol comienza a caer de corte. Durante las operaciones de tala de en una dirección equivocada, o si la sierra se árboles, una distancia segura es por lo menos pellizca o queda colgada en el tronco durante la el doble de la altura de los árboles más altos caída del árbol, ¡deje la sierra y sálvese! presentes en el área de la tala. Durante las tareas de tronzado (corte en tramos más ADVERTENCIA: Periódicamente e
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
fUNCIONAmIENTO n Solamente corte un tronco a la vez. n Retire la tierra, piedras, corteza floja, clavos, grapas y alambre del árbol, donde se vayan a n Apoye los troncos pequeños en un caballete de efectuar los cortes de tala. aserrar o en otro tronco mientras lo tronza. n corte de muescado. Corte una muesca de n Mantenga despejada el área del corte. 1/3 del diámetro del tronco aproximadamente, Asegúrese de que ningún objeto pueda tocar la perpendicular a la dirección de la caída. Efectúe
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
fUNCIONAmIENTO sujeción de los mangos de la sierra. No permita PODA que la cadena toque el suelo. Después de terminar Vea la figura 22. el corte, espere a que se detenga la cadena antes La poda es el recorte de las ramas de un árbol de mover la motosierra. Siempre apague el motor vivo. antes de desplazarse de un árbol a otro. n Trabaje lentamente, manteniendo ambas manos en la motosierra, sujetándola TIPOS DE CORTE EECTUADOS f firmemente. Siempre asegúrese de mantener Vea la figura 20. un
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
mANTENImIENTO para proporcionar una larga vida de servicio sin ADVERTENCIA: Al dar servicio a la unidad, problemas. No obstante, como todas las baterías, sólo utilice piezas de repuesto idénticas. El empleo finalmente se acaban. No desarme el paquete de de piezas diferentes puede causar un peligro o baterías para tratar de cambiar las baterías. El dañar el producto. manejo de estas baterías, especialmente cuando se traen puestos anillos y joyas, puede causar ADVERTENCIA: Siempre póngase
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
mANTENImIENTO para moverse para el ajuste de la tensión. ADVERTENCIA: Las instrucciones de n Elimine toda la holgura de la cadena; para ello, seguridad contenidas en esta sección tienen gire hacia la derecha el tornillo de tensado de la el objeto de proteger al operador de lesiones cadena hasta que ésta se siente ajustadamente corporales serias. en la barra, con los eslabones de impulsión dentro de la ranura de la misma. ADVERTENCIA: Siempre póngase guantes la n Levante la punta de la ba
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
mANTENImIENTO NOTA: Las cadenas nuevas tienden a estirarse; revise fORmA DE AfILAR LOS DIENTES DE frecuentemente la tensión de la cadena y tense ésta CORTE según se requiera. Vea las figuras 33 - 34. Tenga cuidado de limar todos los dientes de corte a los ángulos especificados y a la misma longitud, ya PRECAUCIóN: Si se tensa la cadena estando que sólo puede lograrse un corte rápido cuando están ésta caliente, puede quedar demasiado apretada uniformes todos los dientes de corte. al enfr
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
mANTENImIENTO desgaste de la misma. Tales fallas deben alisarse con ángulo de la placa lateral una lima tan pronto como aparezcan. Vea la figura 36. Debe cambiarse toda barra que presente cualquiera n ÁNGULO CORRECTO: 80º - Se genera de las siguientes fallas. automáticamente si se pone una lima de diámetro correcto en el mango. n Desgaste dentro de los rieles de la barra que n EN FORMA DE GARFIO - “Agarra” y se permite a la cadena descansar sobre su costado. desafila rápidamente. Aume
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
CORRECCIóN DE PROBLEmAS PROBLEmA CAUSA SOLUCIóN La barra y la cadena 1. Revise la tensión de la 1. Tensión de la cadena. Consulte el están muy calientes y cadena para ver si es apartado Tensado de la cadena, despiden humo. excesiva. más arriba en este manual. 2. Está vacío el tanque de 2. Revise el tanque de aceite. aceite de la cadena. El motor funciona pero 1. Vuelva a tensar la cadena. 1. Demasiada tensión en la cadena no avanza. Consulte el apartado Tensión de la cadena. la cadena, má

SPECJALIZUJEMY SIĘ W ROZWIĄZANIACH:

 • Emax
 • Novomax
 • Megamax
 • Tmax
 • Isomax
 • VD4
 • HD4
 • HAD4

 • LZM
 • NZM
 • IZMX
  • 3WL
  • 3WN
  • SION
  • 3VL

  • MasterPact
  • ComPact
  • HVX

  • AE-SW

  • HAT
  • HiAN

  • VA806

  • IZM
  • SF1

  • Brak możliwości załączenia lub wyłączenia

  • Brak możliwości wsuwu lub wysuwu

  • Samoczynne wyłączanie przy niskim obciążeniu

  • Niekontrolowane otwarcie się wyłącznika bez pobudzenia członu zabezpieczającego

  • Częste wyłącznia bez przekroczenia nastaw nadprądowych

  • Awarie zabezpieczeń i generowane przez nie sygnały alarmowe

  • Ciągłe zazbrajanie się sprężyny aż do spalenia się napędu

  Wykonujemy kompleksowe retrofity (wymiany) starych wyłączników na nowe. Staramy się zawsze dobrać rozwiązania 1 do 1, ale w niektórych sytuacjach wymagana jest modernizacja toru prądowego i przyłącza, którą również oferujemy.

  PRZYKŁADOWE PROBELMY, Z KTÓRYMI MOŻNA SIĘ SPOTKAĆ

  Serwis wyłączników SN i nn

  Oferujemy kompleksową realizację zadań związanych z wyłącznikami kompaktowymi i powietrznymi wszystkich producentów

  Wyłączniki pełnią niezwykle istotną rolę w układzie dystrybucji energii elektrycznej. Zapewniają ochronę instalacji i osób przed skutkami przeciążeń i zwarć.

  Zaleca się wykonywanie kompleksowych przeglądów i konserwacji mechanicznej najlepiej raz do roku. W przypadku nowych wyłączników okres ten może być wydłużony, ale dla wyłączników kilkunastoletnich zaleca się wykonywanie serwisu co roku.

  Związane jest to z samą konstrukcją wyłączników, których precyzyjnie wykonane elementy mechaniczne mają skłonność do blokowania się w przypadku kontaktu z zabrudzeniami takimi jak kurz czy pył.

  Każdy producent określa własne czasookresy i zakres przeglądów serwisowych, lecz nie zawsze są one możliwe do wykonania ze względu na charakter pracy danej instalacji lub zakładu, dlatego należy ustalić indywidualne harmonogramy przeglądów.

  Bardzo często wyłączniki pracują w stanie załączonym kilka lat i po wyłączeniu nie można ich ponownie załączyć.

  W tym oraz w wielu innych problemach związanych z wyłącznikami nn i SN wszystkich producentów jesteśmy w stanie pomóc i zaoferować najlepsze rozwiązania dla przedłużenia żywotności i niezawodności pracy układu.

  Jesteśmy w stanie zdiagnozować każdy wyłącznik i w razie konieczności przywrócić awaryjnie zasilanie instalacji elektrycznej nawet w najbardziej kryzysowych sytuacjach.

  Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez poniższy formularz.

  Wyłączniki mogą zostać również przywiezione lub wysłane do naszego serwisu znajdującego się pod adresem:

  3K Automatyka

  ul. Swojczycka 82

  51-502 Wrocław

  Wykonano:

  - konserwację mechaniczną

  - pomiar rezystancji styków prądem 100A

  - regulację blokady mechanicznej

  - sprawdzenie działania zabezpieczenia nadprądowego

  Przegląd wyłączników Hager

  Wykonano:

  - sprawdzenie działania wyposażenia elektrycznego

  Przegląd wyłączników Siemens

  Zgłoszono brak możliwości sterowania wyłącznikiem z systemu DCS oraz brak automatycznego zazbrajania napędu.

  Układ przywrócono w całości do pracy na miejscu.

  Diagnostyka wyłącznika Eaton IZMX40

  Wykonano:

  Przegląd wyłączników ABB Emax

  Wykonano:

  - pomiar czasów niejednoczesności

  - pomiar czasów własnych

  - sprawdzenie działania zabezpieczenia nadprądowego PR512

  Przegląd wyłączników ABB HD4

  Wykonano:

  Przegląd wyłączników Siemens 3WL i 3VL

  Wykonano:

  - pomiary rezystancji styków głównych

  - sprawdzono działanie zabezpieczeń Micrologic 5. 0A dedykowanym testerem

  Przegląd wyłączników Schneider Masterpact

  Wykonano:

  - sprawdzono działanie zabezpieczeń ETU25B dedykowanym testerem

  Wykonano:

  - sprawdzenie działania zabezpieczeń Micrologic 5. 0A i 2. 0

  - pomiary rezystancji styków głównych prądem 100A

  Przegląd wyłączników Masterpact i Compact

  Wykonano:

  - sprawdzenie działania zabezpieczeń PR111

  Przegląd wyłączników ABB SACE Emax

  Wykonano:

  - pomiary rezystancji izolacji

  - sprawdzenie działania zabezpieczenia PR212

  Przegląd wyłączników ABB SACE Isomax

  Wykonano m. in. :

  - pomiary czasów niejednoczesności

  - badanie przekładników prądowych

  - pomiary czasów własnych

  Przegląd wyłącznika SN generatora 4000A

  WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

  WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

  Formularz został wysłany - dziękujemy.

  Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

  • Sprawdzenie warunków środowiskowych i ewentualne przedstawienie zaleceń dotyczących prawidłowej eksploatacji wyłącznika

  • Oczyszczenie obudowy i wnętrza z zanieczyszczeń przy użyciu sprężonego powietrza

  • Przeprowadzenie konserwacji mechanicznej w celu prawidłowej pracy wyłącznika

  • Próby funkcjonalne wsuwu, operacji załączających, blokad mechanicznych i elektrycznych

  Megger SVERKER 780

  Sprawdzenie funkcjonalne i elektyczne modułów elektrycznych:

 • Napęd naciągania sprężyny

 • Cewki otwierające, zamykające, podnapięciowe

 • Pozostałe elementy wyposażenia

 • Przeprowadzamy dokładne pomiary:

 • Czasów własnych wyłączników
 • Niejednoczesności otwierania i zamykania

Kontrola styków ruchomych

Metrel MI3252 - 100A

 • Ocena wizualna nadpalenia i zużycia się styków głównych lub gaszeniowych

 • Sprawdzenie stanu komór gaszeniowych

 • Przeprowadzenie pomiaru rezystancji przejścia styków roboczych prądem DC o wartośći 100A. Pozwala to uzyskać wyniki rezystancji rzędu kilku uΩ oraz spadku napięć w mV. Najwyższa rozdzielczość w nΩ.

 • Mobilny wymuszalnik prądowy i dedykowane testery

 • Jesteśmy w stanie wykonać testy zabezpieczeń wszystkich wyłączników. Posiadamy dedykowane testery do zabezpieczeń firm m. ABB, Siemens, Schneider.
 • Kontrolę przeprowadzamy w zależności od potrzeb i możliwości od strony wtórnej i/lub pierwotnej.
 • Sprawdzany jest cały tor pomiarowy wraz z przekładnikami.
 • Copyright 2022 | 3K Automatyka

  3K Automatyka Grzegorz Kupiec

  59-300 Osiek

  ul. Miedziana 47

  NIP: 692-246-53-48

  REGON: 363099394

  tel. 577 068 800

  biuro@3kautomatyka. pl

  Siedziba:

  3K Automatyka

  51-502 Wrocław

  u. Swojczycka 82

  Przeglądy i instrukcje instalacji Craftsman 315 212040

  Bezpośredni link do pobrania Przeglądy i instrukcje instalacji Craftsman 315 212040

  1. Procedury wymiany części sprzętowych i konserwacji komponentów Cabletron Systems Trmmim

  2. Instrukcja obsługi i informacje o gwarancji Electrolux Ehxp8565kk

  3. Instrukcja montażu, uruchomienia i obsługi Dewalt Dce200

  4. Instrukcja obsługi Instalacja Konserwacja Haier Dw12 Pfe2me U

  5. Podręcznik doboru wielkości serwera Black And Decker Ss14c 2

  6. Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Craftsman 580 752090

  7. Podręcznik wyceny i specyfikacji Epson Epl 5000

  8. Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika California Air Tools 20015hpad

  9. Oryginalna instrukcja montażu 3com Unified Gigabit Wireless Poe Switch 24 3crwe776075

  10. Instrukcja montażu, uruchomienia, obsługi i konserwacji Asus Eeebox Eb1505

  11. Instrukcje wstępne Electrolux Ei23bc56ib9

  12. Instalacja i instrukcje obsługi Frigidaire 316135924

  13. Instrukcja montażu i gwarancja Aeg 1050 M

  14. Podręcznik Svc Ge Duradrum Gtdp200gmww

  15. Zastosowanie i konserwacja Haier Ad35s2ss1fa

  16. Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa Bosch 0 607 951 301

  17. Instrukcja instalacji w terenie Bosch Gna 18v 16

  18. Podręcznik dla klinicystów Beko Asn541s

  19. Podręcznik programowania i interfejsów Ge Aritech Fp400 Series

  20. Podręcznik użytkownika oprogramowania Emerson Insinkerator Neochiller Cwt150

  21. Konserwacja sprzętu komputerowego Black And Decker Ead800

  22. Instrukcja instalacji i konfiguracji Asus Vn279h

  23. Ręczny Rapide Haier Hw De1260tve

  24. Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja techniczna Electrolux Ehl6650p

  25. Instrukcja instalacji i obsługi systemu Black And Decker Bdxpa0011

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Przeglądy i instrukcje instalacji Craftsman 315 212040