Referencje techniczne Cabletron Systems 42t

Referencje techniczne Cabletron Systems 42t to kompleksowa dokumentacja, która pomaga użytkownikom zrozumieć i konfigurować sprzęt sieciowy firmy Cabletron Systems. Referencje zawierają szczegółowe informacje dotyczące wszystkich komponentów systemu, w tym rodzaju i modelu, opisów i instrukcji montażu, konfiguracji, instalacji i konserwacji. Referencje techniczne Cabletron Systems 42t także zawierają informacje na temat łączności sieciowej, konfiguracji portów i urządzeń routingu, praw autorskich i licencji, a także wytycznych bezpieczeństwa i aktualizacji. Referencje są dostępne w wersji drukowanej i online.

Ostatnia aktualizacja: Referencje techniczne Cabletron Systems 42t

Zasady postępowania przy wydawaniu referencji o wiarygodności technicznej dla firm prowadzących działalność produkcyjną i usługową w branżach i specjalnościach stanowiących obszar zainteresowań SIMP:

I. KOMISJA OCENIAJĄCA WNIOSKI – WYDAWANIE REFERENCJI

 1. Komisja SIMP ds. Referencji Technicznych dla firm prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania maszyn i urządzeń technicznych oraz usług serwisowych i remontowych, będąca organem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, ocenia wnioski Firm dotyczące wydania referencji o spełnieniu wymagań wiarygodności technicznej w zakresie projektowania konstrukcji i technologii, budowy, serwisu i remontów maszyn oraz urządzeń technicznych.
 2. Członków stałych komisji powołuje Zarząd Główny SIMP z grona członków SIMP, wyróżniających się dużym doświadczeniem w szeroko rozumianych dziedzinach mechaniki. W skład komisji wchodzą: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, sekretarz komisji i członkowie stali w liczbie ustalonej przez ZG SIMP. Ponadto w skład komisji wchodzą członkowie niestali, wyznaczeni przez oddziały i sekcje/towarzystwa naukowo-techniczne SIMP. Członka niestałego powołuje przewodniczący komisji każdorazowo do recenzowania pojedynczego wniosku firmy.
 3. Obsługę administracyjną komisji zapewnia Biuro Zarządu Głównego SIMP. W związku z tym, firmy zgłaszające wnioski przesyłają je na adres: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Zarząd Główny, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa. Kontakt telefoniczny: tel. : (022) 826 45 55, 827 17 68; fax. : (022) 826 03 54; e-mail:sekretariat@simp. pl sekretariat@simp. pl, simp@simp. pl simp@simp. pl.
 4. Wydawane referencje o spełnieniu wiarygodności technicznej podpisywane są przez prezesa SIMP i przewodniczącego Komisji. Świadectwo referencyjne będzie wręczane Firmie na posiedzeniu zarządu oddziału SIMP właściwego terenowo dla siedziby Firmy lub posiedzeniu zarządu sekcji/towarzystwa właściwego branżowo dla Firmy.
 5. Na wniosek firmy, komisja może wydać zaświadczenie o przyznaniu referencji również w języku angielskim, niemieckim, ewentualnie innym.

II. WYSTĄPIENIE FIRMY Z WNIOSKIEM O WYDANIE REFERENCJI O WIARYGODNOŚCI TECHNICZNEJ

 1. O referencje występuje Firma z własnej inicjatywy. Firma składająca wniosek powinna istnieć co najmniej 3 lata.
 2. Wniosek z załącznikami powinien być sporządzony w języku polskim, w 2-ch egzemplarzach, według wzoru określonego w załączniku 1 i zgodnie z wykazem podanym w załączniku 2. Firma może zgłosić jednocześnie kilka wniosków o udzielenie referencji w zależności od własnych potrzeb, np. na różne rodzaje asortymentów wyrobów lub usług.
 3. Okres ważności referencji wynosi 1, 2 lub 3 lata wg postulatu wnioskodawcy zawartego we wniosku, jeśli komisja zatwierdzi tę propozycję.
 4. Dorobek Firmy w zakresie zawartym we wniosku ma dotyczyć takich prac, w których pełny lub dominujący wkład prac został wykonany siłami własnymi Firmy wnioskującej, a nie prac realizowanych przez podwykonawców.

III. OCENA WNIOSKU FIRMY PRZEZ STOWARZYSZENIOWĄ KOMISJĘ DS. REFERENCJI TECHNICZNYCH

 1. Pracownik biura Zarządu Głównego SIMP wpisuje do rejestru wpływ wniosku i przekazuje go przewodniczącemu stowarzyszeniowej komisji ds. referencji technicznych.
 2. Przewodniczący komisji wyznacza dwóch recenzentów wniosku: jednego spośród stałych członków komisji oraz drugiego spośród niestałych członków komisji z właściwego oddziału SIMP (na terenie którego ma swoją siedzibę Firma występująca z wnioskiem) lub właściwej branżowo sekcji/towarzystwa naukowo-technicznego SIMP. Recenzenci nie mogą być pracownikami Firmy zgłaszającej wniosek. W przypadkach wyjątkowych, przewodniczący komisji może wyznaczyć recenzenta, niestałego członka komisji, z oddziału SIMP, którego teren działania jest inny niż teren, na którym ma siedzibę Firma składająca wniosek.
 3. Wniosek sprawdza w zakresie kompletności pracownik biura Zarządu Głównego i przewodniczący komisji. W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji, wniosek zwraca się Firmie wnioskującej – do uzupełnienia.
 4. Pracownik biura Zarządu Głównego przekazuje kompletne wnioski Firm recenzentom, którzy są zobowiązani opracować recenzje w ciągu 14 dni i przekazać je w 2-ch egzemplarzach do Zarządu Głównego SIMP. W całym procesie uzyskiwania recenzji, recenzentów obowiązuje zasada poufności.
 5. Recenzent powinien w recenzji zaproponować zakres oferty Firmy, dla których Firma spełnia wymogi wiarygodności technicznej.
 6. Posiedzenia Komisji są ważne, jeżeli bierze w nich udział przewodniczący lub zastępca przewodniczącego i co najmniej czterech stałych członków komisji.
 7. Obrady komisji w części poświęconej ocenie przedłożonego wniosku Firmy są jawne i może w nich uczestniczyć wnioskodawca. W związku z tym należy go zaprosić, w odpowiednim terminie, celem umożliwienia wzięcia udziału w obradach. W czasie rozpatrywania wniosku mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie komisji oraz przedstawiciele wnioskodawcy, w celu zachowania tajemnic handlowych Firmy wnioskującej.
 8. W czasie głosowania nad oceną wniosku, w posiedzeniu uczestniczą jedynie członkowie komisji, w tym recenzent – niestały członek komisji. Głosowanie wniosku o wydanie decyzji jest tajne.
 9. W przypadku nie przyznania referencji przez komisję, Firma może złożyć odwołanie w okresie 14 dni od decyzji komisji do Zarządu Głównego SIMP (ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa).
 10. W przypadku nieuwzględnienia odwołania przez ZG SIMP, wniosek firmy o referencje może być ponownie złożony, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy od daty decyzji ZG SIMP.

IV. PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ZAŚWIADCZENIA O WIARYGODNOŚCI TECHNICZNEJ

 1. Firma, która uzyskała referencje o wiarygodności technicznej może wystąpić o jej przedłużenie, składając wniosek na dotychczas otrzymany zakres wykonywanych prac. Wniosek powinien być złożony co najmniej na miesiąc przed upływem terminu ważności posiadanego zaświadczenia referencyjnego.
 2. Wniosek o przedłużenie referencji powinien być przygotowany według zasad postępowania przewidzianego dla nowych wniosków, z tym że dane dotyczące firmy powinny obejmować okres od daty wydania dotychczasowego zaświadczenia referencyjnego do daty wniosku o przedłużenie referencji.
 3. Procedura rozpatrywania wniosku o przedłużenie referencji jest taka sama, jak dla wniosków nowych.
 4. Za przedłużenie referencji obowiązują opłaty niższe o 20% od opłat za referencje dla wniosków nowych, podanych w dziale VI, pkt. 3.

V. COFANIE REFERENCJI

 1. Referencje mogą być cofnięte na wniosek klienta (kooperanta), jeśli ten stwierdzi, że firma, która wystąpiła i otrzymała referencje na podstawie nierzetelnych informacji i danych lub jeśli w trakcie realizacji zleconego jej zadania okaże się, że uległy tak dalece zmianie: kadra, wyposażenie w środki techniczne i organizacja pracy, że nie zapewnia to uzyskania właściwego poziomu realizowanego zadania lub gdy jakość realizowanego zadania jest rażąco niska. Wówczas klient (kooperant) może wystąpić do SIMP o cofnięcie referencji.
 2. SIMP sprawdza zasadność wniosku i w zależności od wyniku wydaje orzeczenie o cofnięciu lub utrzymaniu referencji. Informacja o cofnięciu referencji jest ogłaszana w czasopismach, w których ogłoszono wydanie referencji.
 3. Referencje mogą ulec również cofnięciu, jeśli Firma nie wykona w terminie warunków nałożonych przez komisję przy przyznawaniu referencji.

VI. OPŁATY ZA WYDANIE REFERENCJI

 1. Opłaty związane ze złożeniem wniosku, wydaniem referencji i wydrukowaniem ogłoszeń w czasopismach SIMP są następujące:

Lp.

Wyszczególnienie opłat

Kwota (PLN)

Uwagi

1.

Manipulacyjna

250, 00

Opłaty należy wnieść równocześnie ze składanym wnioskiem. Opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku nie otrzymania referencji.

2.

Za jednorazową ocenę komisyjną wniosku oraz opracowanie recenzji

750, 00

3.

Opłata za wydanie referencji w języku polskim:

na 1 rok
na 2 lata
na 3 lata


200, 00
1200, 00
1500, 00

4.

Opłata dodatkowa za wydanie referencji w języku angielskim, niemieckim, ewentualnie innym

350, 00

5.

Za umieszczenie logo Firmy na stronach www. plna podstronie Firm posiadających referencje oraz jednorazowe ogłoszenie informacji o wydaniu referencji w czasopismach: „Wiadomości SIMP”, „Mechanik”, „PAK” i „Przegląd Mechaniczny”, „Przegląd Spawalnictwa”

150, 00

Wpłaty należy dokonywać na konto Zarządu Głównego SIMP PKO Bank Polski S. A. O/Warszawa,
nr 30 1020 1013 0000 0502 0003 2482.

Zoptymalizowane rozwiązania dla bezpieczeństwa Twojej firmy

Wiemy, że ochrona mienia Twojej firmy to jedna z kluczowych kwestii, o które powinieneś zadbać. Seris Konsalnet, jako ekspert w branży security oferuje Ci kompleksowe wsparcie w obszarze bezpieczeństwa. Przez ponad 25 lat działalności wypracowaliśmy zoptymalizowane rozwiązania, które gwarantują wielowymiarowe bezpieczeństwo.

Poza obsługą w zakresie ochrony fizycznej i monitoringu iCCTV, oferujemy również zabezpieczenie techniczne budynków za pomocą nowoczesnych systemów alarmowych.

Bez względu na to, czy Twój obiekt został już wyposażony w system alarmowy bądź BMS, czy potrzebujesz wsparcia w zakresie ochrony od podstaw – jesteśmy do Twojej dyspozycji. Seris Konsalnet to doświadczony integrator rozwiązań technicznych. Tworzymy i instalujemy dedykowane rozwiązania systemów zabezpieczeń technicznych dla Klientów indywidualnych i biznesowych w całej Polsce.

Zintegrowany system bezpieczeństwa szyty na miarę

Czym charakteryzuje się dobry system zabezpieczeń technicznych? To połączenie działań operacyjnych i techniki. Indywidualne dopasowanie systemu zabezpieczeń do topografii i specyfiki obiektu pozwala skutecznie minimalizować ryzyko wystąpienia zagrożenia. Jak działa skuteczny system zabezpieczeń technicznych?

 • Zaprojektowany i wdrożony z myślą o wszystkich potencjalnych ryzykach związanych z funkcjonowaniem i specyfiką obiektu, np. włamaniach, kradzieżach, nieautoryzowanym dostępie do zabronionych stref, ale także wypadkach losowych czy pożarach.
 • Składa się z kompatybilnych i w pełni zintegrowanych ze sobą elementów – tak, aby jego obsługa była prosta i wygodna, a przede wszystkim – pozwalała na szybką reakcję i podjęcie natychmiastowej interwencji w razie zagrożenia.
 • Niezawodne rozwiązania technologiczne sprawdzonych marek – tylko profesjonalne systemy zabezpieczeńsą godne zaufania.

Audyt bezpieczeństwa

Każdy typ obiektu potrzebuje innego rodzaju zabezpieczeń. Twoje biuro, magazyn czy hala fabryczna są narażone na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Dzięki kompleksowemu audytowi bezpieczeństwa szczegółowo określimy typowe dla obiektu ryzyka, możliwości techniczne i wymagania. Co daje audyt bezpieczeństwa?

 • Wskazanie wszystkich zagrożeń związanych z użytkowaniem obiektu – wynikających z działań osób trzecich oraz innych czynników losowych (np. pożar, zalanie itp. );
 • Ocena obecnego systemu bezpieczeństwa pod kątem potencjalnego ryzyka;
 • Wskazanie kierunków rozbudowy i modyfikacji systemów zabezpieczeń w obiekcie;
 • Oszacowanie kosztów niezbędnych modernizacji i zysków wynikających z optymalizacji zabezpieczeń technicznych.
 • Optymalizacja kosztów ochrony

  Seris Konsalnet oferuje kompleksowe rozwiązania w ramach jednego systemu ochrony – od ochrony fizycznej osób i mienia po zaawansowane systemy zabezpieczeń i monitoringu. Wypracowanie spójnej strategii ochrony, która opiera się na nowoczesnej technologii i doświadczeniu wykwalifikowanych pracowników pozwala ograniczyć ochronę fizyczną do minimum, a jednocześnie dopasować system bezpieczeństwa do specyfiki obiektu. Wydajny i niezawodny system bezpieczeństwa oparty na usługach Seris Konsalnet pozwala zoptymalizować koszty ochrony. Wybierz Seris Konsalnet i zobacz, ile możesz zaoszczędzić na bezpieczeństwie!

  Jak działają systemy zabezpieczeń Seris Konsalnet?

  Nasza misja to czynienie świata bezpieczniejszym. Dlatego w Seris Konsalnet oferujemy naszym Klientom innowacyjne systemy zabezpieczeń technicznych, bazujące na nowoczesnej technologii i sprawdzonych rozwiązaniach.

  Korzystamy z rozwiązań technologicznych marek, takich jak:

 • Schrack Seconet
 • Ambient System
 • Bosch Security Systems
 • Polon-Alfa
 • UTC Fire&Security
 • Xtralis, Gunnebo
 • TOA Electrics
 • Projektujemy oraz integrujemy systemy bezpieczeństwa, uwzględniając:

 • BMS – systemy zarządzania budynkiem
 • SSWiN – systemy sygnalizacji włamania i napadu
 • CCTV – systemy telewizji przemysłowej
 • SKD – systemy kontroli dostępu
 • DSO – dźwiękowe systemy ostrzegania
 • Budujemy sieci LAN oraz sieć elektryczną 230V, dostosowując parametry techniczne do wymagań zaawansowanych systemów zabezpieczeń tak, aby wszystkie elementy pracowały spójnie i niezawodnie.

  Wierzymy, że połączenie technologii i profesjonalizmu jest gwarancją bezpieczeństwa. Nasi specjaliści nieustannie poszerzają swoją wiedzę i odbywają stosowne szkolenia, by podejmowane działania i interwencje odbywały się na najwyższym poziomie.

  Zabezpieczenie techniczne obiektów

  Seris Konsalnet zapewnia swoim klientom kompleksową obsługę w zakresie systemu zabezpieczeń – od projektu po wsparcie ekspertów z wieloletnim doświadczeniem.

  Wybierając zabezpieczenie techniczne obiektów z Seris Konsalnet otrzymujesz:

 • indywidualny projekt systemu zabezpieczeń, który będzie integrował m. in. zabezpieczenia: BMS, SSWiN, CCTV, SKD, DSO, PPOŻ, także w ramach sieci LAN i 230V,
 • profesjonalne doradztwo w doborze urządzeń, które umożliwią najbardziej efektywne wdrożenie projektu,
 • modernizację systemów bezpieczeństwa – dostosowanie do aktualnie obowiązujących standardów,
 • serwis i konserwację systemów zabezpieczeń.
 • Wybierając Seris Konsalnet stawiasz na partnera, któremu zaufało szerokie grono Klientów na terenie całej Polski. Z naszych realizacji korzysta m. in. Wojsko Polskie, NBP, oddziały PKO S. A., sieci handlowe, obiekty przemysłowe, obiekty logistyczne i transportowe, obiekty komercyjne i wiele więcej!

  Dlaczego warto wybrać Seris Konsalnet?

 • Seris Konsalnet stawia na doświadczony i kompetentny personel serwisu technicznego – Seris Konsalnet działa w branży security od 25 lat. Wszyscy nasi specjaliści w zakresie systemów zabezpieczeń na poziomie kierowniczym zdobyli minimum 5-letnie doświadczenie w tym obszarze i nieustannie doszkalają się u naszych partnerów technicznych. Wszyscy posiadają również autoryzację Zakładu Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia TECHOM lub PISA w zakresie projektowania systemów alarmowych do klasy SA-4 oraz instalowania i konserwacji systemów alarmowych, w tym systemów sygnalizacji pożaru, wydane przez UTC Fire & Security oraz legitymacje kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
 • Nasi Klienci mogą liczyć na stałe, profesjonalne wsparcie techniczne. Zespół serwisantów/montażystów to niemal 80 specjalistów, kadra techniczna składająca się z ponad 60 ekspertów i sprawdzeni podwykonawcy.
 • Zdobyliśmy międzynarodowe certyfikaty i uprawnienia branżowe, w tym ISO 9001:2008, AQAP 2110:2009, koncesję MSWiA, Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Drugiego Stopnia SBPK003306T, Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia do klauzuli „TAJNE” oraz III stopnia do klauzuli „NATO SECRET” oraz „SECRET UE/EU SECRET”.
 • Nasze systemy zabezpieczeń są indywidualne dopasowywanie do topografii, specyfiki obiektu i oczekiwań Klienta – otrzymujesz szyte na miarę rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa.
 • Z niezawodności Seris Konsalnet skorzystali m. in. : Dworzec Kolejowy Warszawa Centralna, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wojskowa Akademia Techniczna, Narodowy Bank Polski, Ambasada Indii, miasto Wołomin, Huta Orzeł Biały w Piekarach Śląskich, Muzeum Miasta w Gdyni, ponad 40 sklepów sieci OBI, Interphone Service w Mielcu i wiele, wiele więcej instytucji działających na skalę krajową i zagraniczną.
 • Jakość świadczonych usług i realizowanych projektów jest dla nas kluczowa. Troszczymy się o nią na każdym kroku, a najlepszym tego potwierdzeniem są certyfikaty bezpieczeństwa, jakie zdobyła nasza firma. Oto najważniejsze z nich:
  1. Koncesja MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego.
  2. Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Drugiego Stopnia SBPK003306T
  3. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia do klauzuli „TAJNE” oraz III stopnia do klauzuli „NATO SECRET” oraz „SECRET UE/EU SECRET”.
  4. NCAGE 2021H – Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej.
  5. Usługi w zakresie projektowania, montażu i obsługi systemów zabezpieczeń elektronicznych oraz realizacji monitoringu – Certyfikat ISO 9001:2008, AQAP 2110:2009
  6. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – Certyfikat ISO/IEC 27001:2013
  7. Certyfikat OHSAS 18001:2007 i PN-N 18001:2007.
  8. System zarządzania ciągłością działania w zakresie fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia, w tym projektowania, montażu i obsługi elektronicznych systemów zabezpieczeń oraz monitorowania sygnałów alarmowych – Certyfikat ISO 22301:2012
  9. Certyfikat środowiskowy ISO 14001/2004.
  10. Członkostwo w Polskiej Izbie Systemów Alarmowych.

  Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, skontaktuj się z naszym doradcą. W Seris Konsalnet zadbamy o bezpieczeństwo Twojej firmy, obiektu lub posesji od A do Z.

  Jakość Seris Konsalnet

  Misją Seris Konsalnet jest poszukiwanie szytych na miarę rozwiązań w zakresie systemów bezpieczeństwa, które pozwolą uzyskać oczekiwany poziom ochrony, zoptymalizować koszty i cieszyć się niezaburzonym bezpieczeństwem.

  Sprawdź bezpłatny konfigurator systemów alarmowych

  Sprawdź bezpłatny konfigurator systemów alarmowych, wybierz rodzaj obiektu, dobierz podstawowe elementy systemu alarmowego i zobacz, jaki jest koszt usługi.

  W Seris Konsalnet działamy odpowiedzialnie

  Wykonywana przez nas działalność związana z narażeniem, polegająca na obsłudze systemów ppoż. z urządzeniami zawierającymi źródła promieniowania jonizującego – izotopowymi czujkami dymu, nie ma wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko. Wykonywanie działalności w ramach instalacji systemów bezpieczeństwa nie powoduje także uwalniania substancji promieniotwórczych do środowiska. pl">Nasze pozostałe usługi

  Darmowe pobieranie PDF Instrukcja Użytkownika dla Cabletron Systems 42T Switch

  Popularność:

  613 wyświetleniaPrzelicz strony:105 stronyTyp pliku:PDFRozmiar pliku:777 Kb

  Referencje techniczne Cabletron Systems 42t

  Bezpośredni link do pobrania Referencje techniczne Cabletron Systems 42t

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Referencje techniczne Cabletron Systems 42t