Ustawianie ręczne Ge Dncd450eg5wc

Ustawianie ręczne Ge Dncd450eg5wc jest łatwe i szybkie. Wymaga tylko kilku kroków. Najpierw należy wyłączyć odbiornik i sprawdzić czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone. Następnie należy wybrać odpowiednią kanał i wybrać opcję ustawiania ręcznego. Następnie należy wprowadzić parametry ustawień dla tego kanału, takie jak nazwa, kanał i poziom sygnału. Po wprowadzeniu wszystkich ustawień należy zapisać je i ponownie włączyć odbiornik. Ustawienia Ge Dncd450eg5wc powinny być teraz gotowe do użytku.

Ostatnia aktualizacja: Ustawianie ręczne Ge Dncd450eg5wc

W niniejszej sekcji opisano ręczną konfigurację elementów drukarki, takich jak drukarka, skaner i gniazda kart pamięci, z drugiego lub dodatkowego komputera w sieci prywatnej użytkownika.

Uwaga:

Należy najpierw zainstalować sterowniki drukarki i skanera.

Konfigurowanie portu drukarki

Używanie programu EpsonNet Print (dla systemu Windows)

Za pomocą programu EpsonNet Print można wyszukać urządzenie znajdujące się w tym samym segmencie lub poza routerem. Program EpsonNet Print automatycznie używa adresu IP drukarki w przypadku jego zmiany przez funkcję DHCP serwera lub routera. Program EpsonNet Print jest instalowany wraz z innym oprogramowaniem do komunikacji sieciowej.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby dodać port za pomocą kreatora Add Printer Wizard (Kreator dodawania drukarki).

Należy najpierw zainstalować oprogramowanie Epson Network Utilities (Narzędzia sieciowe firmy Epson). Włóż płytę z oprogramowaniem do napędu CD-ROM/DVD komputera, a następnie zainstaluj aplikację Epson Network Utilities (Narzędzia sieciowe firmy Epson).

Po przypisaniu portu drukarki w środowisku DHCP za pomocą programu EpsonNet Print, jako ustawienie adresu IP można wybrać opcję Auto, ponieważ drukarka zostanie automatycznie zidentyfikowana przez komputer.

Upewnij się, że komputer jest podłączony do sieci i że protokół TCP/IP jest prawidłowo skonfigurowany.

Interfejs sieciowy musi mieć przydzielony prawidłowy adres IP.

Program EpsonNet Print nie działa w środowisku IPv6.

System Windows 7: kliknij przycisk Start, a następnie wybierz opcję Devices and Printers (Urządzenia i drukarki). Kliknij Add a printer (Dodaj drukarkę), aby uruchomić kreatora Add Printer (Dodaj drukarkę).

System Windows Vista: Kliknij menu Start, wybierz opcję Control Panel (Panel sterowania), a następnie opcję Printer (Drukarka) z kategorii Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk). Wybierz drukarkę, a następnie kliknij opcję Add a printer (Dodaj drukarkę), aby uruchomić kreatora Add Printer (Dodawanie drukarki).

System Windows XP: Kliknij menu Start, a następnie Printers and Faxes (Drukarki i faksy). W opcji Printer Tasks (Zadania drukarki) kliknij Add a printer (Dodaj drukarkę), aby uruchomić kreatora Add Printer Wizard (Kreator dodawania drukarki). Kliknij przycisk Next (Dalej).

System Windows 7/Vista: kliknij Add a local printer (Dodaj drukarkę lokalną). Wybierz przycisk opcji Create a new port (Utwórz nowy port), a następnie wybierz opcję EpsonNet Print Port (Port programu EpsonNet Print) z listy.

System Windows XP: Kliknij opcję Local printer attached to this computer (Drukarka lokalna podłączona do tego komputera), usuń zaznaczenie pola wyboru Automatically detect and install my Plug and Play printer (Automatycznie wykryj i zainstaluj moją drukarkę typu Plug and Play), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Jeśli zostanie wyświetlony alert Zapory, kliknij przycisk Unblock (Odblokuj), a następnie kliknij przycisk Search Again (Wyszukaj ponownie), aby wyszukać urządzenia. com/onlineguides/pl/sx235_nwg/html/files/step_3. gif"/>

Wybierz urządzenie z listy Printer Model (Model drukarki), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Jeśli urządzenia docelowego nie ma na liście, kliknij przycisk Search Again (Wyszukaj ponownie), aby wyszukać urządzenia przy użyciu nowych parametrów.

Każda kolumna może być sortowana w kolejności rosnącej lub malejącej, poprzez kliknięcie nagłówka kolumny. Jednak opcja Manual Setting (Ustawienie ręczne) jest zawsze wyświetlana na górze listy, niezależnie od sortowania.

Aby wyszukać urządzenia w innych segmentach, kliknij przycisk N/W Settings (Ustawienia sieciowe). Zaznacz pole wyboru Specific Network Segments (Szczególne segmenty sieci), a następnie wprowadź adres sieciowy i maskę podsieci segmentu, który ma być przeszukiwany. Następnie kliknij przycisk Add (Dodaj). Można również określić opcję Time Before Declaring Communication Error (Czas do zgłoszenia błędu komunikacji). com/onlineguides/pl/sx235_nwg/html/files/step_4. gif"/>

Sprawdź informacje dotyczące portu urządzenia, który ma być skonfigurowany, a następnie kliknij przycisk Finish (Zakończ).

Używanie protokołu Bonjour (dla komputerów Macintosh)

Wybierz opcję System Preferences (Preferencje systemowe) z menu Apple.

Kliknij ikonę Print & Fax (Drukarka i faks).

Kliknij opcję + poniżej listy Printers (Drukarki).

Wybierz nazwę drukarki, która ma zostać podłączona. com/onlineguides/pl/sx235_nwg/html/files/step_5. gif"/>

Gdy nazwa drukarki zostanie wyświetlona w polu Name (Nazwa), kliknij przycisk Add (Dodaj). com/onlineguides/pl/sx235_nwg/html/files/step_6. gif"/>

Upewnij się, że drukarka znajduje się na liście Printers (Drukarki).

Podłączanie skanera

Ustaw połączenie EPSON Scan i sprawdź wydajność.

Funkcja ta nie jest dostępna w przypadku wszystkich drukarek lub może być wyłączona.

System Windows: Kliknij przycisk Start (lub start), wybierz kolejno opcje Programs (Programy) (lub All Programs (Wszystkie programy)), EPSON, EPSON Scan, a następnie opcję EPSON Scan Settings (Ustawienia programu EPSON Scan).
W systemie Macintosh: kliknij dwukrotnie Macintosh HD, Applications (Programy), Epson Software, a następnie EPSON Scan Settings (Ustawienia programu EPSON Scan).

Jeśli skaner znajduje się na liście, ale nie można go wybrać od razu po wyświetleniu ekranu EPSON Scan Settings (Ustawienia programu EPSON Scan), należy zaczekać na zakończenie wyszukiwania.

System Windows 7/Vista: Kliknij opcję Allow (Zezwalaj) w oknie dialogowym User Account Control (Kontrola konta użytkownika).

Sprawdź, czy skaner został wybrany, wybierz Network (Sieciowe), a następnie kliknij Add (Dodaj).

Wprowadź Scanner Name (Nazwa skanera) i poczekaj na zakończenie wyszukiwania.

Wybierz adres IP skanera, a następnie kliknij OK.

Jeśli adres nie zostanie wyświetlony, sprawdź połączenie i kliknij Retry (Spróbuj ponownie) lub kliknij Enter address (Wprowadź adres) i wpisz bezpośrednio adres IP. Bezpośrednie wprowadzenie adresu IP wyłącza funkcję śledzenia adresu IP.

Wybierz skaner i kliknij Test (Testuj).

Sprawdź, czy pojawił się komunikat The connection test was successful (Test połączenia ukończony. ) i czy wyświetlona jest nazwa skanera, a następnie kliknij OK.

Konfigurowanie sieciowego gniazda kart pamięci lub urządzenia pamięci masowej USB

W niniejszej sekcji opisano, jak za pomocą panelu sterowania drukarki skonfigurować ustawienia dostępu sieciowego do gniazd kart pamięci drukarki lub podłączonych do niej urządzeń pamięci masowej USB.

Ta cecha nie jest dostępna dla wszystkich drukarek lub może być wyłączona.

Sprawdź, czy drukarka jest włączona.

Nie wyłączaj zasilania lub nie odłączaj drukarki podczas wprowadzania ustawień na panelu sterowania. Może to spowodować awarię.

Ustawianie sieci w czasie trwania dostępu do karty pamięci może przerwać ten proces.

Przejdź do trybu konfiguracji.

Wybierz opcję File Sharing Setup (Konfig. udost. plik. ) (File Sharing (Udostępn. plików) w przypadku prostych paneli LCD).

Wybierz opcję USB lub Wi-Fi/Network (Wi-Fi/sieć) (USB lub Network (Sieć) w przypadku dotykowych paneli LCD, Write access from USB (Dostęp do zapisu dla USB) lub Write access from Wi-Fi/Network (Dostęp do zapisu dla Wi-Fi/sieci) w przypadku prostych paneli LCD).

Jeśli jako ustawienie współdzielenia plików wybrano opcję Wi-Fi/Network (Wi-Fi/sieć) (Write access from Wi-Fi/Network (Dostęp do zapisu dla Wi-Fi/sieci) w przypadku prostych paneli LCD), nie można zapisywać danych na karcie pamięci z poziomu komputerów podłączonych za pomocą gniazda USB. Jeśli wybrano opcję USB (Write access from USB (Dostęp do zapisu dla USB) w przypadku prostych paneli LCD), nie można zapisywać danych na karcie pamięci z poziomu komputerów podłączonych do sieci.

Jeśli do drukarki włożono kartę pamięci, może wyświetlić się komunikat ostrzegawczy. Jeśli taki komunikat się wyświetli, sprawdź jego treść i kliknij OK.

Konfigurowanie dysku sieciowego (dla systemu Windows)

Mapuj gniazdo kart pamięci drukarki lub urządzenie pamięci masowej USB jako dysk sieciowy.

Windows 7/Vista: kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje All Programs (Wszystkie programy), Accessories (Akcesoria) i Run (Uruchom).

Windows XP: kliknij przycisk Start, a następnie wybierz opcję Run (Uruchom).

Wprowadź nazwę hosta drukarki w oknie Open (Otwórz), a następnie kliknij przycisk OK.

Format wprowadzania: \\(the printer’s host name)\

W wyświetlonym oknie kliknij prawym przyciskiem myszy opcję MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB), a następnie kliknij opcję Map Network Drive (Mapuj dysk sieciowy).

MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) to domyślna fabryczna nazwa udziału.

Wybierz literę dysku z listy Drive (Dysk).

Aby móc używać dysku sieciowego po każdym uruchomieniu komputera, zaznacz pole wyboru Reconnect at logon (Połącz ponownie przy logowaniu).

Kliknij przycisk Finish (Zakończ).

Zmapowany napęd sieciowy zostanie wyświetlony w oknie Computer (Komputer) (lub My Computer (Mój komputer)).

Konfigurowanie dysku sieciowego (dla komputerów Macintosh)

System Mac OS X 10. 4

Otwórz Finder.

Kliknij Network (Sieć) pod paskiem Sidebar (paskiem bocznym).

Wybierz nazwę swojej drukarki, a następnie kliknij Connect (Połącz).

Na ekranie certyfikacji kliknij OK.

Ikona MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB) jest wyświetlana na pulpicie.

System Mac OS X 10. 5/10. 6

Kliknij nazwę swojej drukarki w sekcji SHARED (WSPÓŁDZIELONE) na pasku Sidebar (pasku bocznym).

Kliknij dwukrotnie ikonę MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB).

Do podłączenia gniazda karty sieciowej można również wykorzystać procedurę opisaną poniżej.

Wybierz opcję Connect to Server (Połącz z serwerem) z menu Go (Idź).

Wprowadź następujący tekst w polu Server Address (Adres serwera).
cifs://xxxxxxx/MEMORYCARD (lub smb://xxxxxxx/USBSTORAGE)
smb://xxxxxxx/MEMORYCARD (lub smb://xxxxxxx/USBSTORAGE)
(gdzie xxxxxxx to nazwa drukarki w sieci)

Kliknij przycisk Connect (Połącz).

Jeśli wymagana jest nazwa użytkownika i hasło, wprowadź nazwę użytkownika i hasło ustawione dla komputera.

Mac OS X 10. 4: na pulpicie pojawi się ikona napędu sieciowego dla podłączonej karty pamięci. 6: nazwa drukarki i folder MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB) pojawią się w kategorii SHARED (WSPÓŁDZIELONE)na pasku Sidebar (pasku bocznym).

W przypadku systemów Mac OS X 10. 6 miejsce, w którym wyświetlany jest folder MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB) zależy od ustawień programu Finder. Folder MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB) pojawia się w lokalizacji ustawionej dla opcji Connected Servers (Podłączone serwery) w menu Finder - Preferences (Preferencje).

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: 40PFL7664H/12 , 40PFL8664H/12 , 26PFL5604H/12 , 19PFL5404H/12 , 22PFL5614H/12 , 47PFL7864H/12 , 52PFL5604H/12 , 22PFL5604H/12 , 52PFL7404H/12 , 37PFL8684H/12 , 37PFL8694H/12 , 32PFL7674H/12 , 42PFL7674H/12 , 32PFL7684H/12 , 42PFL8694H/12 , 42PFL8684H/12 , 42PFL7864H/12 , 32PFL7864H/12 , 32PFL7694H/12 , 47PFL8404H/12 , 32PFL5624H/12 , 42PFL8654H/12 , 42PFL5624H/12 , 47PFL7404H/12 , 37PFL8404H/12 , 37PFL5604H/12 , 32PFL7404H/12 , 32PFL8404H/12 , 42PFL8404H/12 , 42PFL7404H/12 , 47PFL5604H/12 , 32PFL5404H/12 , 32PFL5604H/12 , 42PFL5604H/12. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów Kliknij tutaj, aby wyświetlić mniej numerów produktów

Obroty wentylatorów, Podkręcanie, Podkręcanie karty, Undervolting, Undervolting karty, Wentylatory, Wentylatory w karcie graficznej, Zmiana prędkości, Zmiana prędkości wentylatorów, Zmiana szybkości, Zmiana szybkości wentylatorów, Zmiana wentylatorów

Karty graficzne można podkręcić oraz obniżyć taktowanie, oraz napięcia jak i zmieniać zachowanie wentylatorów. Aby to zrobić, nie potrzebujemy specjalistycznych programów, tylko trochę chęci, dużo czasu i spokoju, gdyż nieumyślna zabawa i pośpiech może powodować nieodwracalne błędy grafiki.

Program do zmiany ustawień karty graficznej

Programów, które pozwolą nam na zmianę ustawień karty graficznej jest kilka. Ja wybrałem MSI Afterburner. Nie musisz mieć karty graficznej od MSI.

Po pobraniu i zainstalowaniu programu ukazuje nam się interfejs programu.

Wydaje się profesjonalny i trudny, ale jest prosty w obsłudze.

Po lewej stronie widzimy obecne taktowanie procesora graficznego (GPU) oraz taktowanie pamięci RAM karty (kiedyś VRAM, dziś SDRAM). Po prawej natomiast zmiany napięć i obecna temperatura karty graficznej. Na dole suwakiem możemy zobaczyć zmianę temperatur, użycia GPU itp.

Na środku natomiast mamy:
Core Voltage – możliwość edycji mV na procesorze. Podniesienie tej wartości pozwoli na większy overclocking.
Power Limit – jest to limit, z jaką karta może pracować. Dając więcej niż 100%, a nie zwiększając innych suwaków, nie osiągniemy żadnej zmiany.
Temp. Limit – jest to temperatura, przy której napięcia i częstotliwości będą zmniejszane w celu ich wychłodzenia.
Core Clock – tutaj zmniejszamy lub zwiększamy częstotliwość (szybkość) procesora GPU
Memory Clock – to samo co wyżej, tylko modyfikujemy szybkość pamięci RAM karty graficznej.
Fan Speed – Zmienamy szybkość, z jaką obracają się wentylatory na karcie.

Zmiana prędkości wentylatorów

Aby zmienić prędkość wentylatorów, wystarczy kliknąć „Auto” przy suwaku „Fan Speed” i przesunąć suwak na inną wartość zatwierdzając „ptaszkiem”. pl/wp-content/webp-express/webp-images/doc-root/wp-content/uploads/2020/02/msi-obroty-wentylatorow. webp" type="image/webp"/>

Jednakże jest to ustawienie, które działa do ponownego uruchomienia komputera, a wentylatory nie zmieniają swoich obrotów w zależności od temperatury.

Aby ustawić prędkość wentylatorów, która będzie współgrać z temperaturą, należy ustawić krzywą temperatur.

W programie pod opcją „Fan Speed” istnieje ikonka koła zębatego (jak na screenie wyżej). Wybierz tę opcję. Widzimy nowe okno, w którym przechodzimy do zakładki „Wentylator”. pl/wp-content/webp-express/webp-images/doc-root/wp-content/uploads/2020/02/wentylator-msi. webp 420w, https://komputerowapasja. pl/wp-content/webp-express/webp-images/doc-root/wp-content/uploads/2020/02/wentylator-msi-300x91. webp 300w" sizes="(max-width: 420px) 100vw, 420px" type="image/webp"/>

Zaznacz opcję „Włącz automatyczną kontrolę…”. Ukazał Ci się wykres prędkości wentylatorów. pl/wp-content/webp-express/webp-images/doc-root/wp-content/uploads/2020/02/krzywa-temperatur-msi. webp 414w, https://komputerowapasja. pl/wp-content/webp-express/webp-images/doc-root/wp-content/uploads/2020/02/krzywa-temperatur-msi-196x300. webp 196w" sizes="(max-width: 414px) 100vw, 414px" type="image/webp"/>

Przytrzymując krateczkę, która widnieje na linii, regulujesz góra i dół, aby ustawić dane obroty wentylatorów przy konkretnej temperaturze. Jak to ma wyglądać na Twojej karcie graficznej, nie jestem w stanie powiedzieć. Jednakże 60 stopni to bardzo niska temperatura karty graficznej i od tej temperatury można zacząć zabawę w prędkości wentylatorów.

Jak widzisz, u mnie do 50 stopni wentylatory całkowicie są zatrzymane i wykres idzie powoli do góry co znaczy, że dopiero przy prawie 70 stopniach wentylatory osiągają 50% mocy. Dla mojej karty takie ustawienia = cisza i chłód. pl/wp-content/webp-express/webp-images/doc-root/wp-content/uploads/2020/02/70-stopni-prawie. webp 367w, https://komputerowapasja. pl/wp-content/webp-express/webp-images/doc-root/wp-content/uploads/2020/02/70-stopni-prawie-280x300. webp 280w" sizes="(max-width: 367px) 100vw, 367px" type="image/webp"/>

Jeśli ustawiłeś według siebie, na dole wybierz opcję „Zapisz” i „OK”.

Teraz w głównym oknie programu po prawej stronie na dole wybierz opcję zapisu (ikonka dyskietki). Ikony z numerami zaczną mrugać. Wybierz swój profil jako „1” klikając w cyfrę.
Przestało mrugać, co oznacza, że Twoje ustawienia są zapisane pod cyfrą „1”. Omyłkowe kliknięcie ikonki kłódki, zablokuje możliwość zmiany tych ustawień. pl/wp-content/webp-express/webp-images/doc-root/wp-content/uploads/2020/02/1234. webp" type="image/webp"/>

Teraz kliknij „1” i kliknął „ptaszka” przy ustawieniach „Fan Speed”. pl/wp-content/webp-express/webp-images/doc-root/wp-content/uploads/2020/02/zatwierdzanie-ustawien-msi. webp 457w, https://komputerowapasja. pl/wp-content/webp-express/webp-images/doc-root/wp-content/uploads/2020/02/zatwierdzanie-ustawien-msi-300x103. webp 300w" sizes="(max-width: 457px) 100vw, 457px" type="image/webp"/>

Teraz ostatnią czynnością jest ustawienie, aby opcja ta uruchamiała się przy starcie systemu. Po lewej stronie kliknij opcję ikony Windowsa, aby się zaświeciła. pl/wp-content/webp-express/webp-images/doc-root/wp-content/uploads/2020/02/ikonka-win-w-msi. webp" type="image/webp"/>

To wszystko jeśli chodzi o zmianę prędkości wentylatorów. Swoje efekty możesz sprawdzić w programie FurMark, który pokaże Ci temperaturę i obecną prędkość wentylatora oraz inne parametry w czasie obciążenia. Więcej w wpisie – Prosty benchmark karty graficznej.

Podkręcanie i undervolting karty graficznej

O ile podkręcanie karty graficznej kojarzy się z przyspieszeniem, o tyle undervolting na niektórych twarzach wywołuje zdziwienie. Undervolting to nic innego jak obniżenie napięć.

Zarówno podkręcanie jak i obniżanie napięć wraz ze zwiększeniem lub zmniejszeniem częstotliwości procesora graficznego i pamięci RAM karty graficznej nie należy do prostych czynności. Kart graficznych na rynku jest mnóstwo rodzajów, mało tego… 5 kart graficznych wyprodukowanych jedna za drugą mogą mieć inne podatności na podkręcanie i zmianę napięć.

Podkręcanie.
Jeśli chcemy osiągnąć sensowny przyrost mocy naszej karty graficznej, to musimy obowiązkowo wymienić pastę termoprzewodzącą, termopady i być może zainwestować w lepsze chłodzenie. Ale ludzie kręcą karty bez wymiany chłodzeń – tak, kręcą. Temperatury wysokie a żywotność kart spada znacząco. Jeśli jesteś pewny, że chcesz zaryzykować, to proponuję Ci, abyś przeczytał w internecie parę tematów związanych z podkręcaniem Twojej karty graficznej.
Niestety nie jestem w stanie doradzić w jednym ogólnym temacie wszystkim użytkownikom kilkudziesięciu rodzajom kart. Mogę podać ogólniki, ale to i tak i Cię nie zadowoli.

Undervolting
Jeśli interesuje Cię zwiększenie żywotności swojej karty, ponieważ i tak jest gorąco mimo wszystkich zabiegów wydłużających jej życie, to powinieneś zainteresować się obniżeniem napięć i taktowań. Obniżysz jej wydajność, ale coś za coś. W tym przypadku także nie mogę w tak ogólnym temacie doradzić konkretnie. Pamiętaj jednak, że zbyt małe napięcie powoduje wzrost napięcia w innym miejscu karty graficznej, w efekcie czego dostają zwarcia lub element się przegrzewa i karta umiera. Karcie nie zaszkodzi jednak zmiana częstotliwości na mniejsze GPU i pamięci RAM karty, Tutaj możesz, obniżać nawet zaczynając od -100MHz i sprawdzać za każdym razem jej stabilność programem np: FurMark

Uwaga…
Najgorsze w tym jest fakt, że karta zarówno podkręcona jak i ze zmniejszonymi taktowaniami i napięciem może działać przez miesiąc, dwa, pół roku… i nagle przestanie poprawnie wyświetlać obraz lub w najgorszym wypadku przestanie w ogóle cokolwiek wyświetlać.

Wiem, wyobrażałeś sobie mega poradnik jak to wszystko zrobić krok po kroku… nie da się. Mogę napisać jak inni w takich ogólnych poradnikach „Powoli podnoś częstotliwości, sprawdzaj stabilność, podnieś częstotliwość, sprawdź stabilność, podnieś napięcie, sprawdź stabilność…”. To czasochłonne zajęcie.

  • Tweet
  • Share 0
  • Skype
  • LinkedIn 0
  • Email

Ustawianie ręczne Ge Dncd450eg5wc

Bezpośredni link do pobrania Ustawianie ręczne Ge Dncd450eg5wc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ustawianie ręczne Ge Dncd450eg5wc